فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 24 مهر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1980)
پروژه: فصل 3-4-5پایان نامه ارشد در خصوص پردازش تصویر گیاه گوجه فرنگی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
MATLAB Expert3
Mohammad_H4
پژوهشگر10
مسعود مخابرات17
Sajjad Programmer27
freelancer28
Akhtar-Electronic29
motodrive31
امیر32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.