فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (461)
پروژه: حل تمرینهای درس فیزیک پیش دانشگاهی مبحث حرکت شناسی و سقوط آزاد
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
ناصر668
دکتر زهرا آقاجاني22
mohammadmahdi65
Mahoor95
Electrical_Eng166
yari180
Designer_2020204
zahra jam248
متلب،هوش،پردازش،دانشگاه تهران253
احسان-1475322

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.