فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4312)
پروژه: تعمیرات چی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
Ebi102014
programer11018
مهندس محب20
p22
Akhtar-Electronic23
shayan12724
دکتر زهرا آقاجاني25
Behnam_h29
SpeedCoder33

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.