فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 29 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1666)
پروژه: ترجمه مقاله نیمه هادی و بررسی آن(mesfet)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
سعید4
وزارت خارجه7
Mohammad_H17
motodrive19
Akhtar-Electronic20
Ebi102021
مسعود مخابرات36
Hemen Zandi41
دکتر زهرا آقاجاني50
محمد امین حسینی54

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.