فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1803)
پروژه: ترجمه مقاله نیمه هادی و بررسی آن(mesfet)
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
سعید4
وزارت خارجه6
دکتر زهرا آقاجاني9
motodrive14
Ebi102017
M.Zandi19
Akhtar-Electronic25
مرد شرقي45
مسعود مخابرات47
Hemen Zandi52

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.