فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (10900)
پروژه: ساخت ربات دوستیابی تلگرام
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
امیر11
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
مهندس محب19
Akhtar-Electronic20

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.