فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 فروردین 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2792)
پروژه: خلاصه مقاله های کامپیوتری
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Sadaf928
ناصر6610
Mohammad_H11
maryjoly13
IT_One14
motodrive21
Behnam_h24
وزارت خارجه25
shayan12727

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.