فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 تیر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2228)
پروژه: خلاصه مقاله های کامپیوتری
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H4
Behnam_h10
maryjoly11
IT_One14
مسعود مخابرات15
shayan12725
motodrive29
sina-sf31
mohammadmahdi32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.