فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 فروردین 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2020)
پروژه: خلاصه مقاله های کامپیوتری
تخصص: 
نام کاربری رتبه سطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H2
Behnam_h8
maryjoly9
IT_One10
مسعود مخابرات12
sina-sf25
mohammadmahdi26
motodrive33
Akhtar-Electronic34

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.