فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 20 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2527)
پروژه: خلاصه مقاله های کامپیوتری
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز4
Mohammad_H6
maryjoly13
Behnam_h14
IT_One15
Sadaf9216
مسعود مخابرات20
shayan12726
motodrive30
ناصر6631

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.