فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1117)
پروژه: دریافت متن کامل پایان نامه
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
Sadaf928
پژوهشگر10
IT_One11
وزارت خارجه16
maryjoly21
Akhtar-Electronic32
Persian6740
دکتر زهرا آقاجاني66
نویسنده پارس78

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.