فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7003)
پروژه: ترجمه انگلیسی به فارسی ...فوری
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
پژوهشگر967
Sadaf928
پژوهشگر11
IT_One12
Mohammad_H13
سيما6614
Mohsen.Trans21
وزارت خارجه23
motodrive24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.