فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 22 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2176)
پروژه: تمرین متلب مخابرات
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer1
MATLAB Expert3
Mohammad_H7
پژوهشگر12
مسعود مخابرات20
matlab1st27
امیر28
ناصر6630
motodrive31
Sajjad Programmer32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.