فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2663)
پروژه: تمرین متلب مخابرات
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
ناصر667
پژوهشگر10
ProfessionalDeveloper13
Mohammad_H14
امیر15
وزارت خارجه18
motodrive19
matlab1st28
M.nasri31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.