فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2436)
پروژه: تمرین متلب مخابرات
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
MATLAB Expert5
Mohammad_H8
ناصر6611
پژوهشگر15
امیر17
motodrive20
matlab1st25
M.nasri27
وزارت خارجه28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.