فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (0)
پروژه: پاداش
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.