فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2116)
پروژه: وب اسکرپینگ با پایتون و اموزش
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
امیر11
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
p22
maryjoly24
Behnam_h28
SpeedCoder30
DonAryan33
Hemen Zandi41

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.