فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 6 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (902)
پروژه: ثبت فعالیت های مالی۳ماهه یک شرکت در دفاتر مالی و تهیه صورت های مالی و عملیات بستن حسابها و نهایتا افتتاح حسابهای دائمی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Behnam_h23
AhwazSoft26
™Saeid37
F.Mohassel41
mohammadmahdi50
me198860
Master Code83
Rash-887108
برنامه‌نویس جهانی109
دیناروند121

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.