فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (951)
پروژه: ثبت فعالیت های مالی۳ماهه یک شرکت در دفاتر مالی و تهیه صورت های مالی و عملیات بستن حسابها و نهایتا افتتاح حسابهای دائمی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Behnam_h28
AhwazSoft32
F.Mohassel37
™Saeid40
دکتر زهرا آقاجاني47
mohammadmahdi58
Master Code63
me198869
دیناروند104
Rash-887122

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.