فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8930)
پروژه: ساخت اپلیکیشن ساده کار دانشجویی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
BlueDev6
پژوهشگر9
Sadaf9210
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
مهندس محب18

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.