فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8329)
پروژه: کدنویسی متلب با cvx
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev6
پژوهشگر9
ProfessionalDeveloper12
IT_One13
گروه ستيا15
programer11016
مهندس محب19
Akhtar-Electronic20
Ebi102021
p22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.