فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (297)
پروژه: پدافند غیرعامل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر967
وزارت خارجه23
hamyarprojeir116
sam69n129
آ.میرزاده181
دکتر زهرا آقاجاني183
pouria-amani216
Milad,Matlab251
مترجم و پژوهشگر زبان281
MMFF320

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.