فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 3 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (360)
پروژه: پدافند غیرعامل
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
پژوهشگر965
وزارت خارجه7
دکتر زهرا آقاجاني47
آ.میرزاده68
Milad,Matlab77
hamyarprojeir128
sam69n147
AliRezaei680230
pouria-amani234
سعید رستمی لیما285

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.