فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (5797)
پروژه: برنامه نگهداری و تعمیرات بر پایه اکسس
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev4
گروه ستيا12
IT_One13
Sadaf9214
جهان جاوید16
Behnam_h19
motodrive20
p21
programer11022
totalexcoin25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.