فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3679)
پروژه: پيدا کردن مسير در يک گراف جهت دار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
MATLAB Expert4
پژوهشگر11
امیر16
programer11017
ProfessionalDeveloper19
مهندس محب20
وزارت خارجه23
p25

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.