فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (4025)
پروژه: پيدا کردن مسير در يک گراف جهت دار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
امیر11
ProfessionalDeveloper12
programer11016
مهندس محب18
Akhtar-Electronic20
p22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.