فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3550)
پروژه: پيدا کردن مسير در يک گراف جهت دار
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
MATLAB Expert5
پژوهشگر15
امیر17
Behnam_h19
p21
programer11022
مهندس محب23
وزارت خارجه34

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.