فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (11518)
پروژه: پنل فروش ممبر جهت درامدزایی با قیمت مناسب لازم دارم
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer3
BlueDev8
دکتر زهرا آقاجاني9
پژوهشگر10
امیر11
IT_One12
programer11015
ProfessionalDeveloper16
Ebi102017

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.