فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8127)
پروژه: ترجمه مقاله
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
وزارت خارجه7
پژوهشگر9
Sadaf9210
IT_One13
سيما6614
Mohammad_H18
Mohsen.Trans25
Kia-323326
M.nasri27

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.