فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 اسفند 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (7603)
پروژه: تکمیل پروژه وبسایت PHP
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev5
Sadaf928
پژوهشگر9
maryjoly13
IT_One14
گروه ستيا15
programer11017
جهان جاوید18
totalexcoin19
مهندس محب22

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.