فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2972)
پروژه: انجام تمرین متلب
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
وزارت خارجه7
ناصر668
پژوهشگر9
امیر11
ProfessionalDeveloper12
Mohammad_H17
motodrive19
Akhtar-Electronic20
M.nasri27

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.