فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 19 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1422)
پروژه: رفه اشکالات whmcs
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
BlueDev7
پژوهشگر9
دکتر زهرا آقاجاني10
programer11014
DonAryan29
Behnam_h30
amoza45
™Saeid48
Hemen Zandi50
محمدرضا جوانمردی55

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.