فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 18 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (154)
پروژه: شبیه سازی یک مدل ویسکو الاستیک در نرم افزار اباکوس
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
دکتر زهرا آقاجاني10
hosseinbio60
جواد تهمتن99
mecharobotic130
saman_hoseini7131
علی عمران- راه آهن132
z.h210
مهندس تیزرو220
M. R. Safari446
کاربر آیدا کریمی473

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.