فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 خرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (3757)
پروژه: پروژه ساختمان داده، از قسمت درخت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز3
پژوهشگر10
ProfessionalDeveloper13
امیر15
programer11016
مهندس محب17
وزارت خارجه18
Behnam_h23
کاوشگران اروم پیشرو24

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.