فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2770)
پروژه: انجام لینک سیمولینک و الگوریتم های بهینه سازی برای بهینه کردن چند پارامتر در سیمولینک
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
ناصر667
ProfessionalDeveloper8
پژوهشگر10
امیر12
وزارت خارجه15
Mohammad_H16
motodrive18
M.nasri25
matlab1st30

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.