فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8631)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Behnam_h29
M.nasri31
F.Mohassel39
مسعود مخابرات42
MatlabKar43
REZ-277950
Sajjad Programmer53
asadi444456
دکتر بهنام رضوی59
مرد شرقي61

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.