فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 26 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8631)
پروژه: ترجمه مقاله سیستم های فازی
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25
نام کاربری رتبهسطح کاربری
javad31298
ronnie100
Mahoor103
جواد تهمتن104
هادی طیبی107
eternal-3456109
معصومه فقیهی111
مهندس برق-کنترل113
مترجم آنلاین117
ساسان-886119

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.