فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 17 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1359)
پروژه: ارائه یک چارچوب جهت ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی برنامه های کاربردی بانکداری
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز2
وزارت خارجه6
دکتر زهرا آقاجاني10
مهندس محب22
DonAryan29
Behnam_h30
F.Mohassel40
Master Code56
mohammadmahdi70
Mohammad.reza77

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.