فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 31 مرداد 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1206)
پروژه: ارائه یک چارچوب جهت ارزیابی آسیب پذیری های امنیتی برنامه های کاربردی بانکداری
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
وزارت خارجه7
مهندس محب18
Behnam_h28
DonAryan33
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني47
mohammadmahdi58
Javidϟ#59
Master Code63

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.