فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 مهر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8789)
پروژه: خلاصه کردن مقاله
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer2
بهروز5
وزارت خارجه7
ناصر668
پژوهشگر9
IT_One10
Sadaf9211
امیر12
ProfessionalDeveloper13
programer11018

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.