فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 خرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1657)
پروژه: انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
Programmer3
Mohammad_H4
پژوهشگر8
مسعود مخابرات14
freelancer24
Sajjad Programmer26
motodrive27
sina-sf29
mohammadmahdi31

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.