فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 28 دی 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2470)
پروژه: محاسبه چگالی طیف توان M-PAM و M-QAM با روش مونته کارلو به همراه پیاده سازی و شبیه سازی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Programmer1
MATLAB Expert4
Mohammad_H7
پژوهشگر12
Behnam_h16
امیر17
motodrive20
ناصر6623
مسعود مخابرات26
matlab1st28

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.