فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1974)
پروژه: محاسبه چگالی طیف توان M-PAM و M-QAM با روش مونته کارلو به همراه پیاده سازی و شبیه سازی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
MATLAB Expert2
Programmer3
Mohammad_H5
پژوهشگر9
Behnam_h10
مسعود مخابرات15
freelancer25
Sajjad Programmer29
motodrive31
sina-sf32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.