فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 15 آذر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (11407)
پروژه: گرفتن اطلاعات از سایت بورس اوراق بهادار و انتقال ان به فایل اکسل
تخصص: 
تعداد افراد دعوت شده 0 از 25 ( اضافه کردن تعداد دعوت نامه ۲۵  ۵۰  ۱۰۰ )
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer3
BlueDev7
دکتر زهرا آقاجاني9
پژوهشگر10
امیر11
IT_One12
programer11014
ProfessionalDeveloper15
Ebi102016

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.