فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 23 مرداد 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (2272)
پروژه: پایان نامه برق قدرت در زمینه ریزشبکه ها
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز1
Mohammad_H5
Behnam_h10
maryjoly12
IT_One14
مسعود مخابرات15
shayan12726
نویسنده پارس30
motodrive31
sina-sf32

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.