فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 1 اردیبهشت 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (601)
پروژه: تمرین داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
BlueDev5
ناصر6610
پژوهشگر11
Behnam_h26
مسعود مخابرات34
freelancer45
mohammadmahdi53
نویسنده پارس56
me198860

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.