فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 4 تیر 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (633)
پروژه: تمرین داده کاوی
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
بهروز3
BlueDev6
ناصر667
پژوهشگر10
Behnam_h23
مسعود مخابرات35
یاسر دهقانیان51
mohammadmahdi54
SpeedCoder55
دکتر زهرا آقاجاني57

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.