فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 25 آبان 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (8158)
پروژه: آنلاک مودم TD 2510-LTE
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
java1
Programmer2
MATLAB Expert3
گروه ستيا7
جهان جاوید9
BlueDev10
پژوهشگر11
Behnam_h14
IT_One15
p16

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.