فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 21 آذر 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1297)
پروژه: انجام فصل سوم(مجری انتخاب شده)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mohammad_H7
IT_One15
Sadaf9216
مسعود مخابرات20
motodrive30
ناصر6631
Akhtar-Electronic33
Kia-323346
F.Mohassel52
نویسنده پارس54

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.