فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 30 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1380)
پروژه: انجام فصل سوم(مجری انتخاب شده)
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Mohammad_H8
ناصر6611
IT_One13
Sadaf9214
motodrive20
مسعود مخابرات30
F.Mohassel43
Kia-323344
mohsensoltani58
نویسنده پارس60

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.