فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 بهمن 1397
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1637)
پروژه: طراحی کارت ویزیت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Ebi102033
F.Mohassel42
DonAryan45
نويد م64
محمدعلی66
SzSz78
Rash-887101
(NightStar (E.Saberi116
Graphicpro129
دکتر استیو155

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.