فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 2 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1953)
پروژه: طراحی کارت ویزیت
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
Ebi102021
DonAryan33
محمدعلی37
F.Mohassel39
دکتر زهرا آقاجاني47
نويد م79
Rash-887122
(NightStar (E.Saberi144
Graphicpro151
دکتر استیو161

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.