فهرست مجریان پارسکدرز

امروز 27 شهریور 1398
فهرست مجریانی که می توانند پروژه شما را انجام دهند: (1702)
پروژه: تمرین درس کنترل فرآیند
تخصص: 
نام کاربری رتبهسطح کاربری
سعید3
وزارت خارجه7
motodrive15
Ebi102016
Mohammad_H19
M.Zandi21
Akhtar-Electronic23
دکتر زهرا آقاجاني24
مسعود مخابرات40
Hemen Zandi43

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • قبل از انتخاب حتما سوابق مجری را بررسی کنید.
  • مقدار وجه پروژه انجام شده در امتیاز کاربر تاثیر گذار بوده است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.