مشاهده پروفایل ahmad ghassemy

امروز 31 مرداد 1398

تحصیلات

لیساتس مهندسی مکانیک ازدانشگاه شهیدچمران اهواز

کارشتاسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی -دانشگاه شهیدچمران اهواز

سوابق صنعتی

کارشناس فنی مکانیک سازمان آب و برق خوزستان به مدت3 سال

حضوردرپروژه سدسازی(سدآریوبرزن بهبهان)

حضور موقت در سدهای خوزستان

نرم افزار

مسلط به نرم افزار آباکوس


مهارت ها