مشاهده پروفایل فرزانه-۱۹۹۲

امروز 1 اردیبهشت 1400

مهارت ها

پاداش

138,300 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

65,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

230,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

330,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتحلیل پروژه راینو (12523)+

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

بسیار عالی و توضیحات کافی بود


16 فروردین 1400


پاداش

100,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

38,670 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

225,480 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن مقاله در زمينه روانشناسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

سلام. بسیار متخصص و مسئولیت پذیر در زمینه کاری شان. همکاری بسیار خوبی بود و بدون شک در صورت تمایل ایشان ادامه دار خواهد بود.


2 اسفند 1399