مشاهده پروفایل کاربر177059

امروز 26 تیر 1399

مهارت ها

پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


9 تیر 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

450,000 تومان

همکاری خوبی بود

خصوصی مخفی

9 تیر 1399


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

1,300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی مخفی

24 تیر 1399


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

1,200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی مخفی فوری

23 خرداد 1399


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

800,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی مخفی فوری

14 خرداد 1399


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

600,000 تومان

همکاری خوبی بود

خصوصی مخفی

1 خرداد 1399