مشاهده پروفایل thesis

امروز 20 تیر 1399

 پروژه های بازشناسی الگو (pattern recognition)

پروژه‏های پردازش تصوير و ويدئو-پردازش سيگنال-داده کاوی

 بينايي ماشين-الگوريتم ژنتيک-شبکه عصبي-سيستم فازي

 پردازش يا گرايش ابري-شبکه هاي حسگر

 انجام تمامي پروژه ها در نرم افزار matlab

c++ c, c#,  پروژه‏های محیط سیمولینک (Simulink)شبيه سازي با opnet , omnet , j-sim - spss


مهارت ها