مشاهده پروفایل ice

امروز 11 اردیبهشت 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?پاداشprogramer110
?پاداشprogramer110
?شبیه سازی پروژه درسیprogramer110
?برنامه نویسی با c#Ehsan kardan22 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پیاده سازی الگوریتم quicksort با mpiHamed15 دی 1395