امروز 25 تیر 1403

طراحی بر اساس رضایت و خواسته های کارفرما و همچنین اجرایی و نقشه های اجرایی

3damin

طراحی بر اساس رضایت و خواسته های کارفرما و همچنین اجرایی و نقشه های اجرایی

3damin

طراحی بر اساس رضایت و خواسته های کارفرما و همچنین اجرایی و نقشه های اجرایی

طراحی بر اساس رضایت و خواسته های کارفرما و همچنین اجرایی و نقشه های اجرایی
کارشناسی ارشد معماری با سابقه درخشان و تعهد کامل نسبت به پروژه و برنامه ریز تایمی دقیق

19 اسفند 1402

مهارت‌های استفاده شده

3D Rendering

19 اسفند 1402