امروز 27 خرداد 1403

طراحی لباس 3 بعدی

Mah.v

طراحی لباس 3 بعدی

Mah.v

طراحی لباس 3 بعدی

لباسها توسط نرم افزار کلوتردی ساخته

6 خرداد 1403

مهارت‌های استفاده شده

3D Modelling مدلسازی مد

6 خرداد 1403