مشاهده پروفایل آزمون

امروز 29 مهر 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه مقالهمترجم19 بهمن 1395
?ترجمه مقالهتوحید مشمول
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسیSasan_9128 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهر کوچکطوفان24 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فارسی به انگلیسیSasan_9122 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مدیریت بحرانshokoh4 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقالهAshkan_crash16 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه ترجمهAshkan_crash12 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه - 2مترجم15 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه - 3abd15 فروردین 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله31351324 مهر 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهرای داوری داور پارسکدرز 24 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهمترجم آنلاین17 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقالهdelaram19529 فروردین 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهIP 1986
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهIP 1986
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهIP 1986
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهIP 1986
?ترجمهIP 1986
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهOrginalO_o
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهAshkan_crash
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهIP 1986
?ترجمهOrginalO_o
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهdelaram195
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقالهفترمه