مشاهده پروفایل ژیلا دولتی

امروز 4 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه یک صفحه ای مربوط به توانبخشی جریان آبیسيما66
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن چند صفحه ایسيما662 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مدیریت پایدار منابع آبآرزو23 اسفند 1395
?پاداشآرش
امتیاز 10.00 (ممتاز)تایپ 34 صفحه متن فارسی از روی یک فایل PDFآرش4 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شهر حساس به آبسيما6626 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبسيما666 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبسيما666 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبasadi444417 شهریور 1395