مشاهده پروفایل نازنین-2690

امروز 27 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن انگلیسی به فارسیmohsen-z9 آبان 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله مرتبط با رشته تربیت بدنی فوریmohsen-z22 مهر 1396
?پاداشمجید-2459
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه متن انگلیسی به فارسیرای داوری داور پارسکدرز 22 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن انگلیسی به فارسیسيما6619 شهریور 1396
?ترجمه متن انگلیسی به فارسیN.Akbari27 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چند مقاله و گزارش انگلیسی به فارسی روانasadi444419 شهریور 1396
?ترجمه متن انگلیسی به فارسیمجید-2459
?ترجمه متن روان و ساده انگلیسی به فارسیDeniz
?ترجمه متن انگلیسی به فارسیBehnam Raufnia