امروز 27 خرداد 1403

سمینار یادگیری عمیق/ بیگ دیتا

Dr. Aghajani

سمینار یادگیری عمیق/ بیگ دیتا

Dr. Aghajani

سمینار یادگیری عمیق/ بیگ دیتا

دسته بندی داده¬های نامتوازن بر مبنای یادگیری عمیق و بازیابی اطلاعات برای داده-های بزرگ چند رسانه¬ای

13 اردیبهشت 1398

13 اردیبهشت 1398