امروز 27 خرداد 1403

تشخیص سبک اشعار فارسی

Sahl

تشخیص سبک اشعار فارسی

Sahl

تشخیص سبک اشعار فارسی

با یادگیری عمیق و رسیدن به accuracy 80 درصد

12 تیر 1402

12 تیر 1402